22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ortopedik metal implantların yüzeyinde biyouyumlu biyobozunur polimerler aracılığı ile uygun bir biyoaktif ajanın kontrollü salımı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/04219
Buluş Başlığı Ortopedik metal implantların yüzeyinde biyouyumlu biyobozunur polimerler aracılığı ile uygun bir biyoaktif ajanın kontrollü salımı
Başvuru Sahibi ORTOPRO TIBBI ALETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TOLGA YALÇINKAYA
IPC Sınıfı A61F 2/32
Buluş Özeti

Buluş, medikal implanta bağlı olası enfeksiyon gelişiminin önlenmesi veya enfeksiyon olasılığı yüksek revizyon cerrahisi, açık kırıklar ve immün yetmezlik gibi olgularda kullanılmak üzere kontrollü antibiyotik salımı yapabilen; Troya pressfit stemin hazırlanması, Biyouyumlu ve biyobozunur kontrollü salım yapabilen polimenk sistemin hazırlanması, Infeksiyondan koruma veya tedavi amacıyla kullanılacak aktif maddelerin istenilen minimum inhibisyon konsantrasyonunda salım ve surede yapabilecek miktannm polimer sistemine eklenmesi, implantın kaplanması. Salım kinetiği ve kontrollü salım sisteminin optimizasyonunun gerçekleştinlmesı işlem adımlannı içeren biyobozunur polimerlerin kaplama ile metal implanta uygulaması metodudur.