22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ölçüm ekipmanı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09101
Buluş Başlığı Ölçüm ekipmanı
Başvuru Sahibi FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SÜLEYMAN SERTKAYA;ALİ ERDEM TANSIK;ERSOY ALANYALI;TAMER TUNCER
IPC Sınıfı G01B 7/14;G01M 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, motor bloğuna krank mili bağlandıktan sonra, motor bloğunda kullanılacak biyel kolu ve piston komplesinin seçilmesinde, krank mili en üst noktada iken bloktaki kafa birleşme yüzeyine olan en kısa mesafenin ölçülmesi ile ilgilidir. Bu buluş ile krank mili üst ölü noktada iken, krank kol yatak ekseninin silindir bloğunun kafa bağlama yüzeyine olan mesafesi kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde ölçümünü yapılmaktadır.