22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Contanın bağlantı parçası vasıtaylı iç gövdeye takıldığı bir fırın. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09164
Buluş Başlığı Contanın bağlantı parçası vasıtaylı iç gövdeye takıldığı bir fırın.
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RAMAZAN UYGUN;EMRAH TORUN;GÜRKAN GÜNDOĞDU
IPC Sınıfı E06B 7/23;F24C 15/02
Buluş Özeti

Buluş, fırınlarda (1) iç gövde (2) ile kapı (4) arasına buhar kaçaklarını önlemek için konulan contanın (5) içersinde, contayı (5) iç gövdeye (2) sabitleyen parçalar için açılan bir veya birden fazla kanal (5.2) bulunan bir fırınla ilgilidir. Buluşa uygun contanın bulunduğu bir fırın, bahsedilen bağlantı parçası kanalının (5 2) en kesiti apsis (X) ve ordinatlarını (Y) dik veya dairesel olarak kesmeyecek şekilde, belirli bir dar veya geniş açıyla kesen bir kesit ve bahsedilen kesitin kenarını (5.2.2) oluşturan en az bir eğik kısma (5.2.3) sahiptir.