22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir klima saati. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09235
Buluş Başlığı Bir klima saati.
Başvuru Sahibi ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi LEVENT GÜLER;TOLGA ÖZENÇ
IPC Sınıfı F24F 11/00;F24F 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş, split klima iç ünitesinin görselliğine estetik bir katkı sağlamak ve ayrıca bir dekoratif uygulama olarak da kullanılabilmesi için EL (electroluminescent) malzeme ile cam yüzeyli klima iç ünitesi üzerinde akrep, yelkovan ve saatin aydınlatılması yoluyla split klimanın üzerinde bir klima saati (1) yaratılmasıyla ilgilidir. Buluş ile üzeri film kaplı temperlenmiş camda (3) arkadan ışık yansıtarak bir duvar saati görünümü elde edilmektedir.