22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gizlenebilir split klima iç ünitesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09237
Buluş Başlığı Gizlenebilir split klima iç ünitesi
Başvuru Sahibi ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜVEN PEKÇETİN;ALİ SAİM BOZBAĞ
IPC Sınıfı F24F 13/32
Buluş Özeti

Bu buluş, split klimaların duvar tipi iç ünitelerinin asma tavanların içine ya da tavan aralarına gizlenebilmesine imkân sağlayan ve iç ünitenin duvar yüzeyine monte edilmesi sırasında ortaya çıkan duvarın görünen kısımlarının delinmesi, bağlantı borularının görünen kısımlardan taşınması gibi sorunları gideren, kullanılmayan asma tavan içlerini ve/veya tavan aralarını işlevsel hale getiren bir gizlenebilir split klima iç ünitesinin sağlanması ile ilgilidir.