22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Birden çok tambura sahip çamaşır yıkama makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2003/00634
Buluş Başlığı Birden çok tambura sahip çamaşır yıkama makinası.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜZİDE ERDEN;SERDAR GÜLER;CAN YALMAN;ADLIHAN TARTAN;GONCAM ŞENDİL
IPC Sınıfı D06F 31/00;D06F 37/30;D06F 39/02;D06F 39/08
Buluş Özeti

Buluşa konu olan çamaşır makinası, birden çok ve birbirinden ayrık tambur ve bu tamburların içinde döndüğü kazanları içermektedir. Buluşun tercih edilen uygulamasında çamaşır yıkama makinası, 1.tambur (1), 1. tamburun (1) içinde döndüğü 1.kazan (18), 2.tambur (5) ve 2.tamburun (5) içinde döndüğü 2.kazandan (19) oluşmaktadır. Bu makinalarda çok çabuk kirletilen ve sık yıkanan çamaşırların makinanın yıkama kapasitesinin doldurulması beklenmeden 2.tamburda (5) yıkanması sağlanır. 1.tamburda (1) ve 2.tamburda (5) iki ayrı cins çamaşırın aynı anda yıkanması sağlanarak toplam yıkama zamanından da tasarruf edilmiş olur.