22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bağlantı borusu kapağı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09240
Buluş Başlığı Bağlantı borusu kapağı
Başvuru Sahibi ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NİHAT YAVUZ;ENGİN HIZ
IPC Sınıfı F16L 5/00;F24F 13/20
Buluş Özeti

Bu buluş, split klima sistemlerinde iç ve dış üniteleri birbirlerine bağlayan boru sistemlerinin duvardan (4) geçirilmesi için açılan deliklerin, duvarın (4) dış kısmından müdahale yapılması gerektirmeden sadece duvarın (4) iç kısmından yapılan müdahale ile kapatılmasını sağlayan bir klima bağlantı borusu kapak sistemi (1) ile ilgilidir.