22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir klima aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/09241
Buluş Başlığı Bir klima aparatı.
Başvuru Sahibi ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALPHAN PEKER;İNAN MEHMET ÖKMENGİL
IPC Sınıfı F24F 13/22
Buluş Özeti

Bu buluş, kapalı ortamların ısı kontrolünü ısı çevrimi yaparak yani ortamın ısısını çekip, soğuk hava vererek ortam sıcaklığının kontrol edilmesi, havadaki fazla nemi alarak ortama temiz hava verilmesini sağlayan klimalarda, iç ünitede oluşan drenaj suyunu ve dış ortam evaporatörü üzerinde yoğuşan suyu, kondanser üzerine püskürterek verimi artıran bir klima aparatı ile ilgilidir.