22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yalıtım özellikli seramik köpük malzemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/00248
Buluş Başlığı Yalıtım özellikli seramik köpük malzemesi.
Başvuru Sahibi KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi A. AYDIN GÖKTAŞ;DR. İBRAHİM BODUR;İBRAHİM AKKUŞ
IPC Sınıfı C04B 33/132;C04B 38/10
Buluş Özeti

Halihazırdaki buluş, seramik malzemelerinin üretim süreci esnasında ortaya çıkan her türlü katı veya sıvı atığın ve karbonat esaslı kil hammaddesinin aşağıdaki oranlara sahip bir reçete teşkil etmesi sonucu üretilmektedir. Çamur GR, Çamur GN malzemeleri ve Handit hammaddesi öğütüldükten sonra reçetedeki oranlara göre tartılarak karışım havuzuna alınmakta, homojen şekilde karıştırıldıktan sonra püskürtmeli kurutucuda kuru granül hale getirilmekte, refrakter kasetlere döküldükten sonra roleli fınnda pişirilmekte ve kapalı gözenek yapısına sahip seramik köpük malzemesi elde edilmektedir. Ürün yaklaşık %95 oranında çapları 250 mikrop ile 1000 mikron arasında değişen kapalı gözeneklere sahip olmaktadır. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra kasetlerden çıkarılan ürünün ebatları eni 50-52 cm, boyu 100-102 cm ve kalınlığı 7-8 cm olmaktadır.