22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fırınlar için sönme emniyetli ankastre gaz musluğu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/00365
Buluş Başlığı Fırınlar için sönme emniyetli ankastre gaz musluğu
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi MEHMET DEMİREZEN;GÖKHAN TURHAN;MURAT AVCI
IPC Sınıfı F16K 31/64;F23K 5/00;F23N 5/10
Buluş Özeti

Bu buluş alevle çalışan gaz ocakları ve fırınlar için tasarlanmıştır. Bu musluk, bu tür ocaklarda alev sönmesi ya da alevin kesintiye uğraması durumunda gazın otomatik olarak akışının kesilerek, ciddi tehlikelere varmasını engeller. Standart basit bir sisteme sahip ocak ya da benzeri yanış sistemlerini güvenli hale getirir. Temel olarak musluk dikey olarak ileri verilen hareketi yataya çevirir. Milin ileri hareket verilmesi sırasında mil aynı zamanda dönme hareketi yaptırılarak gaz giriş bağlantısından içeri aldığı gazı musluğun gaz çıkışından bek boru bağlantısına verir. Bu musluk yanış sistem içerisinde gaza yön vererek açma kapama valfi olarak çalışır.