22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Açma açısı sınırlandırılmış bir buzdolabı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/00526
Buluş Başlığı Açma açısı sınırlandırılmış bir buzdolabı
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SÜLEYMAN ÖZKAN
IPC Sınıfı E05D 3/08;F25D 23/02
Buluş Özeti

Mevcut buluş, kapılarından en az birinin açılma miktarını sınırlayan engelleme düzeneğine sahip bir buzdolabı olup özelliği, bahsedilen engelleme düzeneğinin, buzdolabı kapısının (1.1,1.2) menteşe bağlantı yüzeyinde (1.1.2,1.2.2) oluşturulmuş en az bir yerleşme açıklığı (1.1.1), buzdolabı küvetine montajlanan, üzerine bağlanan kapıya karşılık gelen üst ve/veya alt yüzeyinde bir tırnağa (2.2.2) sahip ve dışa bakan yüzeyi buzdolabı kapısının (1.1, 1.2) köşe kavislerine uyumlu formda olan bir menteşe (2), bir taraftan bahsedilen menteşenin (2) pimine geçen, diğer taraftan da bahsedilen yerleşme açıklığına (1.1.1), açıklık içerisinde dönmeyecek şekilde yerleşen ve belli bir açılma açısından sonra bahsedilen tırnağa (2.2.2) dayanan bir sınırlayıcı yüzeye (3.2) sahip bir ara bağlantı parçası (3) içermesiyle karakterize edilmektedir.