22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzatılmış salım sağlayan fluvastatin tablet. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/00634
Buluş Başlığı Uzatılmış salım sağlayan fluvastatin tablet.
Başvuru Sahibi FİGEN TIRNAKSIZ;FÜSUN ACARTÜRK;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;NEVİN ÇELEBİ;SEVGİ TAKKA;TUNCER DEĞİM;ZELİHAGÜL DEĞİM
Buluş Sahibi FİGEN TIRNAKSIZ;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;NEVİN ÇELEBİ;ZELİHAGÜL DEĞİM;SEVGİ TAKKA;FÜSUN ACARTÜRK;TUNCER DEĞİM;SEVGİ TAKKA;FİGEN TIRNAKSIZ;ZELİHAGÜL DEĞİM;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;FÜSUN ACARTÜRK;TUNCER DEĞİM;NEVİN ÇELEBİ;SEVGİ TAKKA;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;ZELİHAGÜL DEĞİM;FİGEN TIRNAKSIZ;TUNCER DEĞİM;NEVİN ÇELEBİ;FÜSUN ACARTÜRK;TUNCER DEĞİM;FİGEN TIRNAKSIZ;ZELİHAGÜL DEĞİM;SEVGİ TAKKA;NEVİN ÇELEBİ;FÜSUN ACARTÜRK;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;ZELİHAGÜL DEĞİM;FİGEN TIRNAKSIZ;FÜSUN ACARTÜRK;NEVİN ÇELEBİ;SEVGİ TAKKA;TUNCER DEĞİM;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;FÜSUN ACARTÜRK;FİGEN TIRNAKSIZ;NEVİN ÇELEBİ;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;SEVGİ TAKKA;ZELİHAGÜL DEĞİM;TUNCER DEĞİM;FİGEN TIRNAKSIZ;SEVGİ TAKKA;ZELİHAGÜL DEĞİM;İLBEYİ AĞABEYOĞLU;FÜSUN ACARTÜRK;NEVİN ÇELEBİ;TUNCER DEĞİM
IPC Sınıfı A61K 9/22
Buluş Özeti

Mevcut buluş uzatılmış salım sağlayan fluvastatın matris tablete ilişkin olup, özelliği direk basım yöntemi ile hazırlanması ve jel yapıcı ajan olarak en az bir selüloz polimer bileşiği ile yüzey aktif ajan olarak polaksamer içermesidir.