22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Doku sertlik ölçüm cihazı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/01035
Buluş Başlığı Doku sertlik ölçüm cihazı
Başvuru Sahibi HAKAN OFLAZ
Buluş Sahibi ÖNDER BARAN;TAYLAN DEMİRCİ;HASAN HAVITÇIOĞLU;HAKAN OFLAZ
IPC Sınıfı A61B 5/00;A61B 8/08;G01N 29/22;G01N 29/36
Buluş Özeti

Bu buluş tıp alanında kullanılmakta olup çeşitli dokular (yumuşak dokular, göğüs dokusu, vajina dokusu, kas dokusu, prostat dokusu, kitle dokuları, kanserli dokular gibi yumuşak dokularda ve kemik gibi daha sert dokularda) üzerindeki algılayıcı modülerin bir şekilde ayarlanarak sertlik tayininin yapılmasını ve gerektiğinde viskoelastik malzemelerin nicel sertlik ölçümlerinde de kullanılabilmesi için üzerindeki algılayıcıların adaptasyonunu sağlayacak bir ünitedir.