22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kapak komplesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/01059
Buluş Başlığı Kapak komplesi.
Başvuru Sahibi FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CENK OSKAY;SERKAN ÇAKMAK
IPC Sınıfı B62D 1/16;B62D 1/187
Buluş Özeti

Bu buluşun amacı binek ya da ağır tonajlı araçlarda yüksekliği ve açısı ayarlanabilir direksiyonun milini (2) ve kolonunu (3) toz ve yabancı maddelere karşı koruması için bir kapak komplesi (1) gerçekleştirmektir. Buluş konusu kapak komplesi (1) en temel halinde; bir sağ kapak (4), bir sol kapak (5), bir alt kapak (6), bir alt körük (7) ve bir üst körük (8) içermektedir.