22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vücut ve ağız içi protez dökümü için özel çimento bağlayıcılı genleşen tip dereceli hassas döküm kalıbı tozu kompozisyonları-üretimi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/01460
Buluş Başlığı Vücut ve ağız içi protez dökümü için özel çimento bağlayıcılı genleşen tip dereceli hassas döküm kalıbı tozu kompozisyonları-üretimi
Başvuru Sahibi IŞIL KUTBAY;MUSTAFA ÇİĞDEM
Buluş Sahibi IŞIL KUTBAY;MUSTAFA ÇİĞDEM;MUSTAFA ÇİĞDEM;IŞIL KUTBAY
IPC Sınıfı B22C 1/08;B22C 1/18;C01F 7/16;C04B 7/32
Buluş Özeti

Yeni geliştirilen genleşen tip inorganik bağlayıcılı dereceli hassas döküm kalıp tozlan, demir dışı (Al, Zn, Cu, An, Ağ), demir bazlı ve yüksek ergime sıcaklıklı diğer metal ve alaşımlardan dökümle istenilen boyutsal toleranslarda (hassasiyette) parça üretiminde kullanılmaktadır. Yeni tip tozlarda bağlayıcı olarak trikalsiyum alüminat (C3A), refrakter ve agrega olarak silika (SiO2) kullanılmaktadır. Katkı malzemesi olarak ise kalsiyum sülfat (anhidrit, a-yanhidrat, p-yanhidrat, jipsit), potasyum sülfat ve sodyum sülfat kullanılmıştır. Alüminyum sülfat, magnezyum sülfat ve diğer sülfat bileşikleri de sülfat kaynağı olarak tozlarda kullanılabilmektedir. Geliştirilen toz kompozisyonları ayrıca çeşitli özellikleri sağlamak üzere yavaşlatıcı, hızlandırıcı, ıslatıcı, çökelme önleyici ve köpük giderici ajanlar içerebilmektedir. Etial-140 alüminyum alaşımının katılaşma büzülmesini karşılamak amacıyla dizayn edilen tozlardan uygun kıvamda çamurlar hazırlanarak (su/toz oram) içine mum model ağacı yerleştirilen derecelere dökülerek kalıplar hazırlanmıştır, ilk prizlenmeyi takiben değişik süreler için prizlerime genleşmesi, takip edilmiş ve termal genleşmeleri tayin edilmiştir. Mum giderme ve pişirme işlemini takiben kalıplara Etial-140 alüminyum alaşımı dökümü yapılmış ve bu tozlardan hazırlanan kalıplara dökümle istenen boyutsal toleranslarda parça üretilebileceği ispat edilmiştir. Patent konusu döküm sektöründe istenen boyutsal toleranslarda parça dökümünü sağlamak için yeni geliştirilen genleşen tip inorganik bağlayıcılı dereceli hassas döküm kalıp tozlan bileşimi üretimini kapsamaktadır.