22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kamyon ve kamyonet gibi araçlar üzerine yapılan yol süpürme makinalarında çalışma sırasına emilen çöplerin ağırlığının orta fırcanın vakumlu yol süpürme makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2003/01557
Buluş Başlığı Kamyon ve kamyonet gibi araçlar üzerine yapılan yol süpürme makinalarında çalışma sırasına emilen çöplerin ağırlığının orta fırcanın vakumlu yol süpürme makinası.
Başvuru Sahibi ATİLA ERDEMLİ
Buluş Sahibi ATİLA ERDEMLİ
IPC Sınıfı E01H 1/00
Buluş Özeti

Kamyon ve kamyonet gibi, şasisi süspansiyon elemanlarınca (yay, hava körüğü gibi) taşınan araçlar üzerine yapılan vakumlu yol veya vakumlu pist süpürgelerinde, süpürme esnasında araç içine emilen çöplerin ağırlığı ile şasiyi taşıyan süspansiyon elemanları esnemekte ve şasi yere doğru çökmektedir. Şasinin yere doğru çökmesi şasi tarafından taşınan orta fırçanın yere daha fazla basmasına vebu sebepten gereğinden daha kısa zamanda eskimesine sebep olmaktadır. Orta fırçanın şasiye değil de dingile/dingilere (aksa/akslara) taşıttırılması orta fırçanın gereğinden daha kısa zamanda aşınarak işe yaramaz hala gelme olasılığını azaltacaktır.