22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
YENİ PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTE ÖLÇÜM KİTLERİ TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/01552
Buluş Başlığı YENİ PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTE ÖLÇÜM KİTLERİ
Başvuru Sahibi MEGA TIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞAHBETTİN SELEK;ÖZCAN EREL
IPC Sınıfı C12Q 1/44;G01N 33/52
Buluş Özeti

Buluş, PON1 enziminin [E.C. 3.1.8.1] paraoksonaz, uyarılmış paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerini belirlemek için geliştirdiğimiz yeni ölçüm yöntemleridir. Bu yöntemlerde, paraokson ve fenilasetat substratlarının spontan hidrolizi tamamen önlenerek, uzun raf ömürlü, yüksek analitik performans karakteristiklerine sahip, tam otomatik ve manuel olarak kullanılabilen kitler geliştirilmiştir. Buluş ayrıca, otomatik analizörde uyarılmış paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerinin simültan ölçümüyle, PON1 192Q/R fenotiplemesinin eşzamanlı ve tam otomatik olarak elde edilmesini sağlayan, dual substratlı tam otomatik fenotipleme sistemini de içermektedir.