22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bilgisayar ve dengi oyunlar oynatabilen makineler için joystick TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/01587
Buluş Başlığı Bilgisayar ve dengi oyunlar oynatabilen makineler için joystick
Başvuru Sahibi TAYFUN ÇAVDAR
Buluş Sahibi TAYFUN ÇAVDAR
IPC Sınıfı A63F 13/00;G05G 9/047
Buluş Özeti

Eski oyun makineleri için ve günümüz oyun makineleri ve bilgisayarlar için programlanan oyunların ergonomik bir şekilde oynanabilmesi için üretilen joystick Yatay ve dikey olmak üzere iki farklı forma sahip sağ parça (2) ile yatay formda eski tip dikey formda ise yeni tip oyunların oynanmasına uygun tuş yapısı sağlanır. Bunun yanında yön anlamlarını oluşturan kolun hareketli kanatlarla (4) iki aşamalı dairesel hareket edebilmesi ve ikinci bir anlam daha oluşturulması sağlanır.