22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir yıkama makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/01797
Buluş Başlığı Bir yıkama makinası.
Başvuru Sahibi VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi BURÇ BENLİ;HALİL TURAN;MUSTAFA VATANSEVER;CAN İMİR
IPC Sınıfı D06F 39/08
Buluş Özeti

Buluş konusu yıkama makinası, yıkama haznesini (1), deterjan haznesini (5), elektroliz hücresini (2), asit deposunu (3), bağlantı borularını, yön valflerini ve tahliye pompasını (12) içermektedir. Makinada yer alan giriş valfı (6), şebeke suyunun makinaya alındığı bir parça olup, iki çıkışından bin elektroliz hücresine (2), diğeri deterjan haznesine (5) giriş boruları (7, 7 ) ile bağlıdır. Kullanıcının tercihine veya makinanın kontrol panelinden seçilen yıkama programına göre, giriş valfı (6) şebeke suyunu deterjan haznesine (5) veya elektroliz hücresine (2) yönlendirmektedir. Elektroliz hücresine (2) gelen su burada asidik ve bazik sulu çözeltilere ayrılmaktadır. Bazik su temizlikte, asidik su ise durulamada kullanılmaktadır.