22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüzeyde zenginleştirilmiş raman saçılmasına dayalı doku farklılaştırma yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02195
Buluş Başlığı Yüzeyde zenginleştirilmiş raman saçılmasına dayalı doku farklılaştırma yöntemi.
Başvuru Sahibi YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Buluş Sahibi MUSTAFA ÇULHA
IPC Sınıfı G01N 21/65
Buluş Özeti

Bu buluş, yüzeyde zenginleştirilmiş Raman saçılması (YZRS) ile doku farklılaşmalarına yönelik patolojik tanıların hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlayan bir yüzeyde zenginleştirilmiş Raman saçılmasına dayalı doku farklılaştırma yöntemi ile yapılan numune hazırlama ile ilgilidir.