22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Floklu kumaş üretiminde yumuşatma ve tuşelendirme yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02229
Buluş Başlığı Floklu kumaş üretiminde yumuşatma ve tuşelendirme yöntemi.
Başvuru Sahibi AYDIN MENSUCAT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ RIZA AYDIN;ALİ SAMİ AYDIN;MAHMUT MUSTAFA AYDIN
IPC Sınıfı D04H 11/00;D06C 19/00;D06H 7/00;D06M 23/00
Buluş Özeti

Bu buluş, floklu kumaş üretimi sırasında, kumaşın üzerinde kalan ölü tozların silkeleme ve çarptırma ile yüzeyden uzaklaştırılmasını, kumaştan uzaklaştırılan ölü flokları fıltreleyerek toplanmasını ve yeniden kullanılmasını sağlayan, yumuşatma ve tuşelendirme ile flokları dik ve homojen bir hale getiren ve böylece boya prosesinde oluşan boya kırıklarının oluşmasını sağlayan bir yöntem ile ilgilidir.