22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sodyumborhidrür (NaBH4) üretim prosesine yönelik yeni bir basamak. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02327
Buluş Başlığı Sodyumborhidrür (NaBH4) üretim prosesine yönelik yeni bir basamak.
Başvuru Sahibi AVANGART KURUTMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MÜKERREM ŞAHİN
IPC Sınıfı C01B 6/21
Buluş Özeti

Buluş, sodyumborhidrür (NaBH4) bileşiğinin sentezlenmesine yönelik bir proses olup, buluş konusu yöntemde, sentez prosesinin en önemli basamaklarından biri olan sodyumhidrür (NaH) ile trimetil borat (B(OCH3)3) yüksek verim sağlayacak organik bir çözelti ortamında reaksiyona girmesi ve sodyumborhidrürü oluşturmasıdır.