22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğutucu bölmesinde ekstra soğutmalı bîr çekmeceye sahip bir buzdolabı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02358
Buluş Başlığı Soğutucu bölmesinde ekstra soğutmalı bîr çekmeceye sahip bir buzdolabı.
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi COREY DANIELS;MATTHEW RICKET;CEMALETTİN HASTÜRK;ZİYA ARSLANKİRAY
IPC Sınıfı F25D 11/02;F25D 23/04
Buluş Özeti

Mevcut buluş, soğutucu kısmının (1) içerisinde gerektiğinde ekstra soğutulabilen en az bir çekmece (2) ve bahsedilen çekmecedeki (2) sıcaklığı ayarlamak için bir sıcaklık kontrol tertibatı içeren bir buzdolabı ile ilgili olup özelliği, bahsedilen sıcaklık kontrol tertibatının çekmece (2) üzerinde konumlandırılan bir ayar profili (3), bahsedilen ayar profili (3) içerisinde sürgulu şekilde hareket edebilen bir ayar parçası (4), buzdolabı küveti üzerinde, soğuk hava dağıtım kanalının (1.1) çekmeceye (2) karşılık gelen kısmında açılmış bir soğutma açıklığı, bahsedilen soğutma açıklığına mafsallanan bir klape (6), bahsedilen ayar parçası (4) ile bahsedilen klapeyi (6) birbirine irtıbatlayan bir ara bağlantı kamı (5) ıçermesiyle karakterize edilmektedir.