22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ütü istemez tekstil ürünleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02462
Buluş Başlığı Ütü istemez tekstil ürünleri.
Başvuru Sahibi BAYDEMİRLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA BAYDEMİR
IPC Sınıfı D06P 5/00
Buluş Özeti

Buluş, ütü istemez tekstil ürünleri olup, özelliği, tekstil ürünlerinin boyama ve son sabitleme gibi belirli işlem aşamalarından geçirilerek ütü istemezlik özelliğine sahip olmasıdır.