22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sürgülü kapak ve kapılar için yükseklik ayar mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02501
Buluş Başlığı Sürgülü kapak ve kapılar için yükseklik ayar mekanizması.
Başvuru Sahibi SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERTAÇ ÇAPUR
IPC Sınıfı E06B 3/46
Buluş Özeti

Buluş sürgülü kapak ve kapılar için yükseklik ayar mekanizması (1) olup özelliği; bahsedilen ayar mekanizmasının (1) kapak profiline (7) herhangi bir alet kullanmadan sabitlenen bir üst gövdeye (2), üst gövde (2) ile irtibatlı ve en az bir tekerlek (4) vasıtası ile sabit profil (9) üzerinde hareket eden bir alt gövdeye (3), alt gövde (3) ile üst gövdeyi (2) bir birine yakınlaştırıp uzaklaştırmak için en az bir ayar somununa (6) ve somunla (6) irtibatlı en az bir ayar miline (5) sahipolmasıdır.