22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrikli süpürge TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2004/00121
Buluş Başlığı Elektrikli süpürge
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SİNAN DİZMEN;GÖKÇE KAYALAR
IPC Sınıfı A47L 9/02;A47L 9/24;A47L 9/28
Buluş Özeti

Buluş konusu elektirkli süpürge (1), birbirlerine takılıp sökülebilen uzatma borusu (2), dirsek (3) ve fırçadan (4) oluşan statik elektriği fırça (4) tabanında bulunan temas yüzeyi (9) üzerinden topraklayabilmektedir. Oluşan statik elektriğin uzatma borusu (2), dirsek (3) ve fırça (4) üzerinden süpürülen zemine iletilmesini bir veya birden fazla sayıda halka (7) ve bir veya birden fazla sayıda iletken tel (5) sağlamaktadır.