22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
TÜMLEŞİK MULTİ SİSTEM PERDE TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02624
Buluş Başlığı TÜMLEŞİK MULTİ SİSTEM PERDE
Başvuru Sahibi OSMANLI KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET MEHMET KOŞAR
IPC Sınıfı A47H 5/00
Buluş Özeti

Multi perde sistem katlamalı ve store perde sistemlerini aynı mekanizmada bir arada bulundurulduğu sistemdir.Tümleşik multi sistem perdelerde katlamalı perde ve stor perde mekanizmasında kullanılan iki profil birbiri üzerine geçerek tek profil görünümü almıştır.İki yandan monte edilen tümleşik multi sistem perde gövdeleri (1) içerisine yerleştirilen store ve katlamalı perde sistemleri iki sistemin bir arada mukavim bir şekilde tutulmasını sağlamaktadır.