22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pratik ve güvenli bir iğne biopsi tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02738
Buluş Başlığı Pratik ve güvenli bir iğne biopsi tertibatı.
Başvuru Sahibi SİTOPSİ TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN EREN
IPC Sınıfı A61B 10/00
Buluş Özeti

Buluş, vücuttaki kitlelerden basit bir enjeksiyon manevrası ile keşi biyopsi alınmasını sağlaması yanında aspirasyon işlemine de olanak sağlayan kombine bir metod olup; bahsedilen enjektör gövdesi (16) ile irtibatlandmlmış dış iğnenin (10) boşluğuna (11) konumlandırılmış hareketli piston ile irtibatlandırılmış kesici iç iğnenin (20) geri hareketiyle; dış iğne (10) ucundaki çentiğin (13) açılmasıyla oluşan vakum sonucu sıvısal materyalin iç iğne giriş ağzı (22) ile nakil boşluğuna (23), oradan da çıkış ağzı (27) ile enjektör boşluğuna (17) aspire edilmesinden sonra doku toplama haznesinde (19) biriken dokunun, kesici iç ucun (21) ileri hareketiyle yapılan keşi biyopsisi ile ilgilidir.