22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Beyaz enerjili tek fanla çalışan klima santrali TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02774
Buluş Başlığı Beyaz enerjili tek fanla çalışan klima santrali
Başvuru Sahibi ASRA İNŞAAT ISI VE KLİMA SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi FEVZİ OLGUN
IPC Sınıfı F24F 12/00;F24F 3/153;F24F 3/16
Buluş Özeti

Sistem genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci eksi(emiş) basınç alanı(14), diğeri artı(üfleme) basınç alanından(15) oluşmaktadır. Eksi(emiş) basınç alanında(14) mahal emiş damperi(3) ve taze hava emiş damperinden(4) istenilen oranlarda ve debide emilen hava fan(1) vasıtasıyla artı(üfleme) basınç alanına(15) geçirilmektedir. Bu alanda egzoz damperinden(5) kirli hava egzoz edilmekte ve geriye kalan hava şartlandırma hücresinden geçerek mahale istenilen nem, sıcaklık, debi ve basınçta üflenmektedir. Mahaldeki ihtiyaca göre taze hava oranını artırmak için serbest soğutma yardımcı fan(18) devreye girerek mahal konfor şartına getirir.