22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Vals makinelerinde kullanılan V-kayış kasnak mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/02971
Buluş Başlığı Vals makinelerinde kullanılan V-kayış kasnak mekanizması.
Başvuru Sahibi KAŞIKÇI MAKİNA DÖKÜM GIDA LASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İSMAİL KAŞIKÇI
IPC Sınıfı B02C 2/00;F16H 7/02
Buluş Özeti

Buluş, gıda sektöründe hububatların, özellikle de buğdayın öğütülerek un ve türevleri haline getirilmesinde kullanılan vals olarak tabir edilen kırıcı ve ezici makinelerde dişli ve yağlı sistemlerin yerini alarak, hem daha sessiz çalışmaya hem de gıda koteksine uygun ürün elde edilmesine yardımcı olan bir V-kayış kasnak mekanizması ile ilgilidir.