22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrik dağıtım sistemlerinde tünelleme tekniği ile iletken kirlilik yalıtımını sağlayan tertibat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/03957
Buluş Başlığı Elektrik dağıtım sistemlerinde tünelleme tekniği ile iletken kirlilik yalıtımını sağlayan tertibat.
Başvuru Sahibi EAE ELEKT. ASAN. END. İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi VEDAT VOŞKİ
IPC Sınıfı H02G 5/06
Buluş Özeti

Buluş, enerji dağıtımı amacıyla kullanılan modüler sistemlerde, toza ve suya karşı sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılan mastik ya da silikon gibi adlarla anılan sıvı, yarı sıvı, jel şeklindeki yalıtım malzemelerinin (2) uygulamasına ilişkin tertibat ile ilgilidir.