22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paralel desen ve kaplama makinası TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/03958
Buluş Başlığı Paralel desen ve kaplama makinası
Başvuru Sahibi DEMAKSAN DERİ İNŞAAT ASANSÖR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi YILMAZ İŞBECER
IPC Sınıfı B05B 13/00
Buluş Özeti

Buluş, deri, tekstil, metal, ahşap, plastik ve benzeri yüzeyleri desenlendirmek ve kaplamak için kullanılan en az bir gövdeye (11) sahip; bahsedilen desen ve kaplama makinasmın renkli desenleri bir seferde hatasız kaplamasını sağlamak üzere; homojen püskürtme yapılmasını sağlayan, birbirine göre kaydırılmış sıralı düzende çalışan, püskürtme açıları ve basınçları ayarlanabilen çoklu sayıda tabanca (1); bahsedilen tabancaların (1) irtibatlandığı en az bir tutucu (2); bahsedilen tutucuların (2) irtibatlandığı, tabancaların (1) birbirlerine göre pozisyon ayarlaması yapmayı sağlayan gösterge ve işaret çizgilerine sahip en az bir tabanca taşıyıcı (3) içeren paralel desen ve kaplama makinasıdır.