22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektronik ve elektromanyetik sesli ikaz cihazları hava tahliye sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/04176
Buluş Başlığı Elektronik ve elektromanyetik sesli ikaz cihazları hava tahliye sistemi.
Başvuru Sahibi SEGER SES VE ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SİNAN BAYKAL
IPC Sınıfı B60Q 5/00;G10K 9/22
Buluş Özeti

Mevcut buluş, belirli frekansta titreştirildiğinde insan kulağının duyabileceği sesler üreten en az bir diyafram grubu (6) ve bahsedilen diyafram grubunu (6) üzerinde toplayan en az bir üst pim (1), içeren kornalarda çalışma esnasında ortaya çıkan basınçlı ve sıcak havanın, bahsedilen üst pim (1) üzerinde oluşturulan en az bir hava tahliye kanalı (1.1) üzerinden yönlendirilerek bahsedilen diyaframın (2) üzerinde, bahsedilen tahliye kanallarının (1.1) tam üstüne gelecek şekilde oluşturulan hava tahliye deliklerinden (2.1) ve bahsedilen hava tahliye deliklerinin (2.1) üzerine gelecek şekilde yerleştirilen en az bir filtreden (3) geçerek dış ortama tahliye edilmesini sağlayan hava tahliye sistemi ile ilgilidir.