22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Dezenfeksiyon sağlayan bir kimyasal bileşim TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/04250
Buluş Başlığı Dezenfeksiyon sağlayan bir kimyasal bileşim
Başvuru Sahibi SABRİ ÖZKARAMAN
Buluş Sahibi SABRİ ÖZKARAMAN
IPC Sınıfı A61L 2/238;C02F 1/50;C02F 1/76;C02F 5/04;C23F 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ısıtma, soğutma ve kullanım suyu sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisinin insanlar üzerinde yarattığı ölümcül hastalığın önlenmesi için yapılan dezenfeksiyon işlemi ve aynı zamanda korozyonu önleyen kimyasal ile ilgilidir. Bu buluş ile yüksek performanslı dezenfeksiyonun, kullanım kolaylığının sağlandığı, yatırım, bakım maliyetlerinin düşürüldüğü, lejyonella dahil birçok bakterinin yaşadığı biyofilm tabakasına çok hızlı etki eden bir kimyasal gerçekleştirilmektedir.