22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hafif alaşımlı gövde yapısına haiz tabanca için kızak yataklama parçası TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/04438
Buluş Başlığı Hafif alaşımlı gövde yapısına haiz tabanca için kızak yataklama parçası
Başvuru Sahibi SARSILMAZ SİLAH SAN. A.Ş.
Buluş Sahibi CAVİT ÖNAL
IPC Sınıfı F41A 3/00
Buluş Özeti

Bu buluş hafif alaşımlı gövde yapısına haiz tabancalarda, tabanca gövdesinin içerisine tamamen çelikten ve tabanca gövdesinden bağımsız, istenildiğinde sokulup takılabilen bir yataklama parçası yerleştirilerek tabancanın ateşlenmesi esnasında açığa çıkan yüksek ısıdan ve basınçtan dolayı oluşan ağırlığın alüminyum alaşımlı gövde yerine bu parça tarafından karşılanması, ortaya çıkan yüksek basınç ve yüksek ısının alüminyum alaşımlı gövdede sebep oldu deformasyonların ortadan kaldırılması ve atım adedinin arttırılarak tabanca ömrünün uzatılması ile ilgilidir.