22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Karmaşık dalgacık izleyici TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/04969
Buluş Başlığı Karmaşık dalgacık izleyici
Başvuru Sahibi ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞENER YILMAZ
IPC Sınıfı G06F 17/10;G06F 17/15;G06K 9/00;G06T 1/00
Buluş Özeti

Buluş, video kareleri (frame) üzerinden seçilen bir alanın otomatik olarak izlenmesini sağlayan bir video izleyici (video tracker) ile ilgilidir. Seçilen alanın hareketi parametrik bir hareket modeli ile tanımlanmaktadır. Hareket modeline bağlı olarak alanın düz hareketinin (displacemeni) yanı sıra rotasyon, boyut (scale), kayma (shear) gibi hareketlerini de tespit edilebilmektedir. Buluş, seçilen alanın izlenmesini, bu hareket modelinin parametrelerini karmaşık ayrık dalgacık alanında (domairi) hesaplayarak gerçekleştirmektedir. Buluş, sonuca yinelemesiz, doğrudan ulaşabilmektedir. Karmaşık ayrık dalgacık alanında yapılan kestirim, görüntü-tabanlı yöntemlere nazaran gürültü ve görüntüde oluşan parlaklık değişimlerinden etkilenmemekte, dayanıklı (robusi) bir izleme imkanı sağlamaktadır. Buluş, video izlemenin yanı sıra pek çok alana kolayca uyarlanabilmektedir.