22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yana kayar tavan mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2004/01023
Buluş Başlığı Yana kayar tavan mekanizması.
Başvuru Sahibi OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi HÜSEYİN AKBAŞ;EMRE SOY;EBUBEKİR ELİBOL
IPC Sınıfı B60J 7/02;B60J 7/057
Buluş Özeti

Yana kayar tavan mekanizması, yatak olarak kullanılan U profil parçaya sabitlenmiş, kros komplesiyle birlikte bir mil üzerinde eksenel rulman, vasıtasıyla kayan bir mekanizma türüdür. Yana kayar tavan mekanizması treyler orta kros komplesinin her iki ucunda iki adet kilitleme kol komplesi vasıtasıyla mesnetli durumdadır. sabit ve kayıcı tavan yan profilleri ayrılma noktasına yerleştirilmiş yatakta eksenel rulman yan profillere mesnetlenmiş mil üzerinde kayarak orta kros komplesinin hareketini sağlamaktadır.