22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir temiz kapak TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/05148
Buluş Başlığı Bir temiz kapak
Başvuru Sahibi NURİ ENGİN GÖKIRMAK
Buluş Sahibi NURİ ENGİN GÖKIRMAK
IPC Sınıfı B65D 35/38;B65D 35/46
Buluş Özeti

Bu buluş içerisinde yer alan akışkanın şişenin sıkılması vasıtası ile oluşan basınç farkından dolayı dışarı çıkmasını sağlayan şişelerin açık ucuna yerleştirilen, içerisinde yer alan elemanlar sayesinde daha hızlı ve ucuza üretilebilen bir temiz kapak (1) ile ilgilidir.