22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sızdırmazlık Fitili Üretimi İçin Yeni Bir Sistem TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/05170
Buluş Başlığı Sızdırmazlık Fitili Üretimi İçin Yeni Bir Sistem
Başvuru Sahibi K.E.T KAUÇUK EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ENVER CEYLAN
IPC Sınıfı B29C 47/00;B29D 21/04
Buluş Özeti

Buluş, sızdırmazlık fitili (4) üretilmesi ve üzerine kanal (5) açılması için bir ekstruder (2), ekstruderde (2) üretilen, üzerine kanal (5) açılmamış sızdırmazlık fitilinin (4) iş akışı boyunca düzenli ve sürekli hareket etmesini sağlamak üzere yapılandırılmış çekme tertibatı (14), bahsedilen sızdırmazlık fitiline (4) kanal (5) açmak üzere sızdırmazlık fitilinin (4) iş akışı üzerine konumlandırılmış en az bir kanal açma tertibatı (6) içeren sızdırmazlık fitili üretim sistemidir.