22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Valsartan etkin maddesini içeren yeni oral farmasötik formülasyonlar TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/05337
Buluş Başlığı Valsartan etkin maddesini içeren yeni oral farmasötik formülasyonlar
Başvuru Sahibi NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SALİH PAK;Ömer Hulki Ocak;NAZLI DEMİR;TÜRKAN İLKSEN DİKMEN;ETEM TUNCEL;RIDVAN SERT;ABDULLAH USLU
IPC Sınıfı A61J 3/10;A61K 31/41;A61K 31/4422;A61K 31/549;A61K 47/26;A61K 47/32;A61K 9/30;A61P 9/12
Buluş Özeti

Buluş, valsartan etkin maddesi içeren, tablet formundaki farmasötik formülasyonlara ilişkindir.