22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Video ekipmanı test yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/05396
Buluş Başlığı Video ekipmanı test yöntemi
Başvuru Sahibi CABOT İZMİR YAZILIM ve DONANIM TİC. SAN. A.Ş.
Buluş Sahibi ADİL İNÇOĞLU
IPC Sınıfı H04N 17/00
Buluş Özeti

Bahsedilen buluşta açıklanan yöntem, video kaynaklarındaki görüntülerin, önceki surumun "Altın Birim" denilen en kaliteli ürünüyle karşılaştırılmasına dayanmaktadır Bunun için, uç ana basamaktan oluşan, aşağıdaki test yöntemi tanımlanmaktadır ilk basamak, test edilecek video kaynaklarına uzaktan kumanda komutlarının gönderilmesini, ikinci basamak, bahsedilen video kaynaklarından video karelerinin yakalanmasını,son basamak, yakalanan görüntülerin bir yazılımla karşılaştırılmasını içermektedir, ilk basamakta, altın birimle video kaynaklarına (1, 2) bir uzaktan kumanda (11 ) ile test için gönderilen kızılötesi komut seti, bir alıcı-verıci ünite (12 ) ile yakalanmakta ve bahsedilen komut seti bu ünite (12 ) ile haberleşen bir kontrol birimine (6) transfer edilerek, bu birimde (6) kaydedilmektedir.