22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Radyoiyot, radyoiyot işaretli urasil ve urasil glukuronit konjuge manyetik nanoparçacıklar TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/05867
Buluş Başlığı Radyoiyot, radyoiyot işaretli urasil ve urasil glukuronit konjuge manyetik nanoparçacıklar
Başvuru Sahibi EMİN İLKER MEDİNE;PERİHAN ÜNAK;SERHAN SAKARYA
Buluş Sahibi SERHAN SAKARYA;PERİHAN ÜNAK;EMİN İLKER MEDİNE;PERİHAN ÜNAK;EMİN İLKER MEDİNE;SERHAN SAKARYA;PERİHAN ÜNAK;EMİN İLKER MEDİNE;SERHAN SAKARYA
IPC Sınıfı A61K 101/02;A61K 51/04;A61P 35/00
Buluş Özeti

Manyetik alan yardımı ile ilaçlar birçok hastalıkta istenilen bölgeye yönlendirilebilmektedirler. Böylece ilaçların tedavi etkinliği arttırılabilmekte ve yan etkileri azaltılabilmektedir. Bu amaç ile glukuronid ligandlar manyetit bazlı manyetik nanoparçacıklara kovalent olarak konjuge olmuş ve daha sonra 1-125 ve 1-131 ile ayrı ayrı işaretlenmişlerdir. SEM analizleri manyetit nanoparçacıklarm boyutu 40-60 nm olduğunu göstermiştir. Bağlanma yüzdeleri 1-131 işaretli urasil o-glukuronid bağlı silanlı manyetik parçacıklar için % 89.4, 1-131 işaretli urasil n-glukuronid bağlı silanlı manyetik parçacıklar için % 92.6 olarak bulunmuştur. N ve o glukuronidlerin urasil ile kıyaslandığında hücre inkorporasyonları çok yüksek iken urasil ve n veya o glukuronid konjuge manyetik parçacıklar her bir durumda HUTU-80, GACO, DETROlT ve PHIC hücre inkorporasyonu yüksek olmaktadır. Manyetik alan uygulandığında ise hücre inkorporasyonu çok daha yüksek olmaktadır.