22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Aromalı kesme şeker ve üretim yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/06157
Buluş Başlığı Aromalı kesme şeker ve üretim yöntemi
Başvuru Sahibi ARAL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERi SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi Hayrullah Zafer Aral
IPC Sınıfı A23L 1/221;C13F 3/00;C13F 5/00
Buluş Özeti

Bu buluş, nane ve limon aroması içeren küp veya şekilli kesme şeker ve bu tıp bir kesme şekerin üretim yöntemi ile ilgilidir Buluş konusu yöntem, 1/4 oranında hazırlanan toz şeker ile pudra şekeri karışımına, karışım miktarının % 0.2 si oranında, tamamı robotla öğütülmüş, mentol ve nane aromalı karışım için, karışım miktarının keza % 0.2 si oranında, limon aromalı karışım için ise karışım miktarının % 1 i oranında sitrik asit eklendikten sonra birbirini takip eden 10 ayrı işlemden oluşmaktadır.