22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çim veya toprakta oluk açma makinası TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/06430
Buluş Başlığı Çim veya toprakta oluk açma makinası
Başvuru Sahibi RIDVAN ALİ GÜRKAN
Buluş Sahibi RIDVAN ALİ GÜRKAN
IPC Sınıfı A01B 33/02;E02F 3/78
Buluş Özeti

Buluş, çim veya toprakta, elektrik kabloları, sulama-püskürtme sistemleri, su boruları ve benzeri malzemelerin toprak altına döşenmesi amacı ile açılmak istenen olukların, etrafa zarar vermeden, malzemeye uygun derinlik ve genişlikte ve çok hızlı bir biçimde açılmasını sağlayan, oluk açma makinası ile ilgilidir.