22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir viraj denge çubuğu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/06512
Buluş Başlığı Bir viraj denge çubuğu
Başvuru Sahibi FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA SİNAL;METİN DEMİR;ERHAN EYOL
IPC Sınıfı B60G 21/055;G01M 17/06
Buluş Özeti

Bu buluş, içerdiği az sayıda parça ve pratik bağlantı elemanları sayesinde boyu yatayda ve dikeyde değiştirilebilen, ayrıca monte edilme açısı da ayarlanabilen; bu sayede özellikle test süreçlerinin daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlayan bir viraj denge çubuğu (1) ile ilgilidir.