22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Gömme bloklu kompozit kemik yapı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/06754
Buluş Başlığı Gömme bloklu kompozit kemik yapı
Başvuru Sahibi TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ AŞ
Buluş Sahibi İLKE DİKİCİ
IPC Sınıfı B32B 3/08;B32B 37/10;F16B 5/00
Buluş Özeti

Buluş, dik kesit kompozit yapı içme yerleştirilen metal/kompozit gömme bloğu içine diş açılarak temas düzlemi ile montaj sağlayan yeni bir kemik yapı kavramı ve üretimidir. Bu bağlantı şekli sayesinde kompozit yapılarda kullanılan "T-kesit" ve "L-kesit" bağlantı elemanları elimine edilerek, ürün montajı safhasında kolaylık ve ağırlık kazanımı hedeflenmektedir. Buluşun, fiberli kompozit yapılarda reçine yönünde kesme kuvvetinde belirlenen parametrelere göre çok yüksek yüklere dayandığı görülmüştür. Yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta elle/otomatik serimli üretim tekniğinde; buluşun üretimi sırasında gerçekleşen yeni vakum torbası tasarımıyla reçine dağılımları ve hassas toleranslar vakum torbası tarafından da kontrol altında alınmıştır.Buluş, özellikle kompozit L ve T kesit kıvrım bölgelerinde kompozit katmanların kontrolsüz serimi sırasında oluşan dayanım düşürücü boşluklara (void) önlem için alternatiftir. Buluşun, kompozit tasarımlarda kemik yapı mekanik bağlantı ile yüksek yük taşıması hedeflenen bölgelerde, havacılık, uzay, otomobil, denizcilik, mobilya ve inşaat sektörü başta olmak üzere kompozit tasarımının ve üretiminin gerçekleştiği diğer sektörlerde kullanılması hedeflenmektedir.