22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
FIRINLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÇİFT ÇIKIŞLI GAZ MUSLUĞU TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/06859
Buluş Başlığı FIRINLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÇİFT ÇIKIŞLI GAZ MUSLUĞU
Başvuru Sahibi TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi GÖKHAN TURHAN;MEHMET DEMİREZEN;İSA GÜN
IPC Sınıfı F16K 11/16;F16K 5/02
Buluş Özeti

Bu buluş, evsel pişirici olarak kullanılan fırınların içerisinde alt brulör ve üst brulör bölümlerindeki gönderilen gazı kontrol etmek amacı ile tasarlanan çift çıkışlı fırın musluğunun geliştirilmesine ilişkindir. Günümüzde evimizde kullanılan fırınların içerisinde alt ve üst brulöre gaz akışını kontrol etmek amacı ile fırın içerisine bir gaz musluğundan çift çıkış alınarak alt ve üst brulörün gaz akışı kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Burada bahsedilen brulörlerden birinin gaz akışı kısılabilirken diğerinin ki kısılmadan ayarlanmaktadır. Eğer musluk saat yönünün tersi yönünde döndürülürse brulör bölümünden geçen gazı debisi ayarlanabilir ancak musluk saat yönünde döndürülürse gaz debisi ayarlanmadan maksimum debi geçmektedir.Buradaki debinin kontrolü brulör ile musluk arasında gaz akışını sağlayan borunun ucuna takılan enjektör yardımı ile ayarlanır. Geliştirilen çift çıkışlı gaz musluğu gövdesi itibari ile kolay üretilebilir ve fırınlara daha kolay monte edilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca standart olarak üretilebilen bu musluk istenildiği takdirde gövde boyu biraz uzatılarak emniyet sistemi de monte edilerek emniyetli olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda musluk gövdesinin gaz çıkışlarının boyları çok az uzatılarak dış dişli olarak bu musluğun üretimi yapılabilmektedir. Görüldüğü gibi tasarlanan bu musluk istenildiği gibi kolayca şekil değiştirebilmekte ve müşterinin istediği standartlara getirilebilmektedir.