22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Non-iyonize radyasyonun etkisini azaltan, elektromanyetik dalga ekranlama özelliğine haiz kumaş TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07116
Buluş Başlığı Non-iyonize radyasyonun etkisini azaltan, elektromanyetik dalga ekranlama özelliğine haiz kumaş
Başvuru Sahibi BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN ÇALIŞKAN;METEHAN ÖZTOPRAK
IPC Sınıfı H05K 9/00
Buluş Özeti

Bu buluş elektromanyetik dalgaların sebep olduğu non-iyonize radyasyonun etkisini zayıflatmak üzere nano boyutta gümüş, paladyum ve rodyum partikullerinden oluşan alaşım ile kaplanmış iplik ve iletken polipropilen iplikler ile örülmüş zemin katmanı, on yüz ve dolgu katmanlarına sahip en az 3 katmanlı örme bir kumaş ile ilgilidir. Kumaş yapısında zemin katmanında bulunan metal alaşım kaplamalı ipliklerde kullanılan metal alaşımı %90 gümüş, % 5 rodyum,%5 paladyum içermektedir. Alaşımda ki metallerin oranları değiştirilerek kumaşa ait özellikler de değiştirilebilir.Zemin katmanında metal alaşım kaplamalı ipliklerin yanı sıra iletkenlik özelliği yüksek olan polipropilen iplikler kullanılmış ve bu sayede kumaşın iletkenlik özelliği arttırılmıştır. Ancak zemin katmanının sadece metal alaşımı ile kaplanmış iplikler ile örülmesi de mümkündür. 25 Kumaş on yüzünde viskon ve kanecaron gibi evsel veya kişisel kullanıma uygun iplikler, dolgu katmanında ise dolgu ipliği olarak polyester iplik kullanılmıştır. Buluşa konu olan örme kumaşın zemin katmanı polianilin tozu içeren bir karışım ile kaplanmış ve böylelikle kumaşın sahip olduğu elektromanyetik dalga ekranlama etkisi 80-90 dB lere kadar artırılmıştır.