22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kapı tutamağı içeren ev aleti TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07141
Buluş Başlığı Bir kapı tutamağı içeren ev aleti
Başvuru Sahibi BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Buluş Sahibi SABRİ USTA;SERDAR KENAR;İHSAN CANER GÜRDAL
IPC Sınıfı A21B 3/00;A21B 3/02;F24C 15/02
Buluş Özeti

Bir çubuk şeklinde bir gövde (31), bir kapak (32) ve kilitleme vasıtalarına sahip bir kapı tutamağını (3) içeren ayrıca kapağı (32) yeterli oranda kaplayan dizayn parçası (33) ve dizayn parçasının (33), gövde (31) ile kapak (32) arasında sıkışan bir montaj yüzeyi (331), bir bağlantı açıklığı (332) ve bağlantı çıkıntısına (314) sahip kapı tutamağı içeren bir ev aletidir.