22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Floklu tekstil ürünü TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/07157
Buluş Başlığı Floklu tekstil ürünü
Başvuru Sahibi DEPAR DERİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET KEÇECİ
IPC Sınıfı D06N 3/00
Buluş Özeti

Buluş, farklı tekstil yüzeylerine flok tatbik ederek süet görünümlü ve tuşelı kumaşlar elde etmek için geliştirilmiştir Farklı tekstil yüzeyi olarak, suni deri, dokuma ve örme kumaşlar kullanılabilmektedir Bu tekstil yüzeyleri üzerine doğrudan flok uygulanması ve sonrasında bu floklu tekstil yüzeyinin bir dizi işlemden geçirilerek farklı tuşeye sahip tekstil ürünlerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır Örneğin, suni den üzerine flok kaplanması ve sonrasında bu yüzeyin bir dizi tambur ünitesinden geçirilerek eskitilmesi ve doğal deri görünümlü kırıklarının oluşturulması ile, doğal den görünümlü suni den üzerinde doğal görünümlü desenli süet (veya desenli flok yüzeyi) elde edilebilmektedir.